Kısmeti Açmak için Okunacak Dua

Kısmet duası, kendi içinde 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır: Besmeleyi şerif, bir cümlelik dua metni, 7 adet esma ve 4 ayeti kerime. Okunan ayeti kerimler ise sırasıyla Tevbe-71, Al-i İmran-38, Meryem- 96 ve Rum-21 ayetleridir. Buna göre kısmet duasının tam ve orijinal hali şöyle olacaktır:
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru” Ya Bari Ya Vehhab Ya Alim Ya Mucip Ya Vedud Ya Muktedir Ya Cami “Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.” “Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh, kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semîud duâ” “İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda” “Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.” (Amin)
Kısmet duası okuyan kişi bu dua sözlerini peş peşe üç defa okursa inşallah duasına olan icabet artacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir